Πολιτική Απορρήτου – Casinogames77

Προσκαλέστε στο https://phpstack-948716-3302954.cloudwaysapps.com/ (ο «Ιστότοπος»).
Ποιοι είμαστε

Αυτός ο ιστότοπος είναι ένας ιστότοπος που λειτουργεί από την Casinogames77 (” CasinoGames77″, “Εμείς”, “Εμείς” ή “Δικοί μας”).

Βλέποντας τον ιστότοπό μας καθώς και χρησιμοποιώντας τις Λύσεις μας, αναγνωρίζετε την ανάγνωση και λαμβάνετε υπόψη πλήρως αυτήν την Προσωπική Σημείωση απορρήτου.

Η Εταιρεία αναγνωρίζει ότι κατά τη συλλογή των Προσωπικών Δεδομένων σας δεσμευόμαστε από τους νόμους της Μάλτας και επίσης σίγουρα θα επεξεργαστούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας βάσει του GDPR. Για κάθε είδους πρόσθετη απαίτηση ή ερώτημα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στη βοήθειά μας.

Οποιοσδήποτε τύπος ειδοποίησης, απαίτησης ή διάφορες άλλες αλληλεπιδράσεις που απευθύνετε στην Επιχείρηση είτε θα αποστέλλεται με επικυρωμένο ταχυδρομείο, θα ζητηθεί απόδειξη επιστροφής είτε μέσω email. Όλες οι αλληλεπιδράσεις που πραγματοποιούνται μέσω e-mail θα θεωρούνται ότι ελήφθησαν την εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί την ημέρα μετάδοσης.

Έννοιες

Η χρήση των όρων της παρούσας Σημείωσης θα έχει την έννοια που τους αποδίδεται σύμφωνα με τον GDPR και επίσης θα ερμηνεύεται κατάλληλα. Επιπλέον, η παρακάτω λίστα ερμηνειών χρησιμοποιεί:

GDPR- the General Information Security Guideline (EU) 2016/679, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, σχετικά με την υπεράσπιση όλων των φυσικών προσώπων όσον αφορά τον χειρισμό Προσωπικών Δεδομένων καθώς και την ελεύθερη μετακίνηση τέτοιων δεδομένων, καθώς και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε, τροποποιήθηκε ή αντικαταστάθηκε καθώς και ενεργή περιοδικά.
Υπηρεσίες- οι Υπηρεσίες που παρέχονται από την Επιχείρηση μέσω του ιστότοπου.
Μεμονωμένο άτομο – οποιοσδήποτε εγγράφει έναν λογαριασμό ή προσβασιμότητα και σερφάρει στον ιστότοπο του Διαδικτύου (“Εσείς”, “Σας”).
Το αντικείμενο του θέματος

Αυτή η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθορίζει τους όρους που ακολουθεί η Εταιρεία για την προστασία του προσωπικού απορρήτου των Ατόμων μας. Κάνουμε οποιαδήποτε συλλογή και επεξεργασία των Προσωπικών σας Πληροφοριών και επίσης εγγυόμαστε την ασφάλεια καθώς και το απόρρητό τους.

Έχουμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε και να αναβαθμίσουμε αυτή τη Γνωστοποίηση Απορρήτου, όποτε το κρίνει σκόπιμο, και κάθε είδους αλλαγή αυτής θα τεθεί σε ισχύ και θα προκύψει από τις συνθήκες που εμφανίζονται ηλεκτρονικά στον Ιστότοπο. Οποιοσδήποτε τύπος σημαντικών αλλαγών σε αυτήν την Προσωπική Ειδοποίηση απορρήτου θα κοινοποιηθεί σε εσάς.

Έννοιες Επεξεργασίας Δεδομένων

Θεωρούμε πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματά σας καθώς και την υπεράσπιση των Προσωπικών Δεδομένων σας ως ανησυχία. Κατά συνέπεια, κατά την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, τηρούμε τη συμμόρφωση με τις τυπικές έννοιες:

Υποβάλλουμε τα Προσωπικά σας Στοιχεία μόνο για εξουσιοδοτημένη και δίκαιη επεξεργασία και επίσης διατηρούμε πλήρη διαφάνεια έναντι του τρόπου με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία.
Συλλέγουμε και τελειοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα μόνο για καθορισμένους, συγκεκριμένους και γνήσιους σκοπούς, όπως ορίζονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου και δεν τα βελτιώνουμε με οποιονδήποτε τρόπο ασυμβίβαστο με αυτές τις λειτουργίες.
Διευκρινίζουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητα και κατάλληλα για τους σκοπούς για τους οποίους συγκεντρώνονται.
Καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσουμε ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα είναι ακριβή και, όπου χρειάζεται, ενημερωμένα σε σχέση με τους στόχους του χειρισμού, λαμβάνοντας όλα τα εύλογα μέτρα για να τα αφαιρέσουμε ή να τα διορθώσουμε αμέσως σε περίπτωση λάθους.
Βελτιώνουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας με τρόπο που να διασφαλίζει την ασφάλειά τους χρησιμοποιώντας κατάλληλες τεχνικές αλλά και οργανωτικές διαδικασίες.

Στο σύνολό μας, τηρούμε όλες τις κατάλληλες νομοθεσίες καθώς και τις νομοθετικές υποχρεώσεις, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων των Προσωπικών σας Δεδομένων.

Είδη Προσωπικών Πληροφοριών που συλλέγονται

Η Εταιρεία συγκεντρώνει καθώς και επεξεργάζεται τα ακόλουθα Προσωπικά Δεδομένα.

Στο σημείο της προσβασιμότητάς σας και επίσης χρησιμοποιήστε την τοποθεσία Web:

Διεύθυνση IP;
Δεδομένα gadget τελικού χρήστη.
Δεδομένα σερφ.
Πληροφορίες για μεμονωμένες προτιμήσεις που σχετίζονται με τον Ιστότοπο.

Οποιαδήποτε άλλα Προσωπικά Δεδομένα δίνονται απευθείας από εσάς καθ’ όλη τη διάρκεια της αλληλεπίδρασής σας με το Casinogames77.
Λειτουργίες καθώς και Νομική Βάση Επεξεργασίας Δεδομένων.

Η Επιχείρηση ενδέχεται να βελτιώσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας για να εκπληρώσει τις ευθύνες της σύμφωνα με τους Όρους, για την τήρηση των λειτουργιών:

Διαχείριση και ανάπτυξη του ιστότοπου καθώς και των Παρόχων.
Βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη, που συνίσταται στη θέσπιση εξατομικευμένων Παρόχων και στην ανακαίνιση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών.
Ανάπτυξη νέων προϊόντων, υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, καθώς και προσφορών.
Συλλογή, χειρισμός, καθώς και διεξαγωγή στατιστικών και άλλων ερευνών, καθώς και ανάλυση πληροφοριών. και επίσης.
Επιβεβαίωση της συμμόρφωσης με τους Όρους της Ιστοσελίδας.

Η Επιχείρηση μπορεί να επεξεργαστεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας μόνο με τη νόμιμη συγκατάθεσή σας για τους ακόλουθους σκοπούς:

Βιομηχανική επικοινωνία, διαφήμιση, καθώς και μάρκετινγκ των Λύσεων μας ή υπηρεσιών τρίτων. επισης.
Διεξαγωγή μελετών για ερευνητικούς σκοπούς καθώς και ασκήσεις πρόσληψης πελατών.

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την εξουσιοδότησή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της έγκρισής σας δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της θεραπείας των δεδομένων Σας πριν από την ακύρωσή της.

Παραλήπτες πληροφοριών

Για την εκτέλεση των λειτουργιών που επισημαίνονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου, ενδέχεται να παρέχουμε πρόσβαση ή να μεταφέρουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας στους παραλήπτες:

Τρίτες εταιρείες για την εύρυθμη λειτουργία αλλά και την ενίσχυση του διαδικτυακού τόπου. και.
Τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών για υπηρεσίες επαλήθευσης ηλικίας.

Ο χειρισμός των Προσωπικών σας Πληροφοριών από τους Υπεύθυνους Επεξεργασίας Πληροφοριών μας γίνεται στο πλαίσιο σύμβασης που δεσμεύει τους επεξεργαστές δεδομένων στον ίδιο βαθμό προστασίας δεδομένων που προσφέρεται βάσει αυτής της Ειδοποίησης Απορρήτου.

Σίγουρα δεν θα αποκαλύψουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε οποιοδήποτε είδος τρίτων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε περίπτωση που μας ζητηθεί από δικαστήριο ή διάφορες άλλες διοικητικές αρχές, σύμφωνα με εξέταση που σχετίζεται με παράνομες εργασίες, η Εταιρεία ενδέχεται να μεταφέρει τα Προσωπικά σας Στοιχεία στις δημόσιες αρχές στο επίπεδο που ορίζει η νομοθεσία.

Ασφάλεια πληροφοριών και επίσης διακριτικότητα

Προκειμένου να διασφαλιστεί η κατάλληλη χρήση καθώς και η σταθερότητα των Προσωπικών Δεδομένων σας, καθώς και η αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης ή τυχαίας πρόσβασης, επεξεργασίας, αφαίρεσης, τροποποίησης ή διαφόρων άλλων χρήσεων, η Εταιρεία εφαρμόζει κατάλληλες εσωτερικές πολιτικές και αναλαμβάνει κάθε σωστή δραστηριότητα, τεχνικά, αλλά και διαδικαστικά βήματα ασφαλείας, καθώς και τεχνικά πρότυπα, βασισμένα σε κατάλληλους νόμους και κανονισμούς.

Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας από την Εταιρεία πραγματοποιείται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο και την ασφάλεια και την ασφάλεια, λαμβάνοντας υπόψη τις πιο ενημερωμένες εξελίξεις, τα έξοδα υλοποίησης και τη φύση, το εύρος, το πλαίσιο, καθώς και τους στόχους του χειρισμού, μαζί με τους κινδύνους για τα νόμιμα δικαιώματα σας καθώς και τις ελευθερίες, που ισχύουν σε κάθε σενάριο.

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα επεξεργάζονται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένους εργαζόμενους της Εταιρείας, δεσμευόμενοι από αυστηρές υποχρεώσεις διακριτικής ευχέρειας.

Διατήρηση Προσωπικών Δεδομένων

Διατηρούμε τα Προσωπικά σας Στοιχεία για όσο διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των κατάλληλων λειτουργιών επεξεργασίας που εξηγούνται στην παρούσα Σημείωση, σύμφωνα με τις αρχές Ελαχιστοποίησης Δεδομένων και Περιορισμού Αποθηκευτικού Χώρου. Μετά τη διάρκεια της διατήρησης, τα Προσωπικά Δεδομένα σας αφαιρούνται από τις πηγές δεδομένων μας αλλά και από τα συστήματά μας.

Εάν πιστεύετε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στον Χώρο Εργασίας των Πληροφοριών καθώς και στον Επίτροπο Ασφάλειας Πληροφοριών στην ακόλουθη σελίδα https://idpc.org.mt/en/Pages/contact/ παράπονα.aspx.

Οι υποχρεώσεις σας

Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπό μας καθώς και δίνοντας τα Προσωπικά σας Δεδομένα, αναγνωρίζετε ότι καλείστε να παρέχετε τα πραγματικά, ακριβή και πλήρη δεδομένα σας όπως ζητούνται από την Εταιρεία. Επιπλέον, θα πρέπει να μας εκπαιδεύσετε για κάθε είδους προσαρμογές στα στοιχεία σας, ώστε να διασφαλίζεται ότι θα διατηρείται ενημερωμένο και επίσης ακριβές.

Cookies

Ο ιστότοπός μας κάνει χρήση cookies. Για περισσότερες λεπτομέρειες, αξιολογήστε την Πολιτική μας για τα cookies.